Uwaga Rolnicy!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Uwaga Rolnicy!

Od 1 kwietnia br. obowiązują nowe zasady szacowania szkód powodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach rolnych.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/651/1
Główne zmiany:
 ➡ Szacowania szkód, dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy WŁAŚCIWEJ ZE WZGĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY (którym jest: przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona (sołtys), jeżeli jej nie ma to przedstawiciel organu wykonawczego gminy, a także przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, WŁAŚCIWEJ DLA PRZEWAŻAJĄCEGO OBSZARU CAŁEJ SZKODY– jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy)
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 ➡Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDY NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY
 ➡ Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
(w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.)
 ➡ Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, 
 ➡ Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, 
 ➡ O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, 
 ➡ Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
 ➡ Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
 ➡ Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
 ➡ Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów, o których i jest ostateczna.
 ➡ Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 ➡ Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Ponieważ nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie weszło nadzwyczaj szybko, wprowadzone przepisy nie są wystarczająco jasne i przejrzyste a zobowiązani do ich realizacji przedstawiciele gmin nie są przygotowani do wcielenia tych zasad w życie, w miarę możliwości będziemy informować zainteresowanych o krokach, które należy podejmować w przypadkach wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną. 

Zarząd KŁ Mazury

Wniosek zgłoszenia szkody do Burmistrza Węgorzewa- wniosek