Bezpieczeństwo na polowaniu

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Bezpieczeństwo na polowaniu

Sezon polowań jest w pełni, rozpoczęły się także polowania zbiorowe, dlatego warto przypomnieć najważniejsze zasady bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym. Każdy myśliwy powinien te zasady znać i stosować bezwzględnie w praktyce. Zasady te zostały opisane w Regulaminie polowań (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz z późniejszymi zmianami także w bieżącym roku.).

Na polowaniu zbiorowym:
– nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych; za strzał wzdłuż linii myśliwych, uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada;
– nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych, jeżeli odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewnia bezpieczeństwa;
– nie wolno zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu;
– po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą;
– oddanie strzału może nastąpić jedynie z pozycji stojącej; ograniczenie to nie dotyczy strzałów oddawanych z ambon;
– strzał kulą do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest dopuszczalny na odległość nie większą niż 100 m;
– strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40 m, a w przypadku polowania zbiorowego z ambon – na odległość nie większą niż 80 m;
– oddawanie strzału do zwierzyny płowej w miot może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo; zgoda taka nie jest wymagana podczas polowania zbiorowego z ambon;
– nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 m w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż 100 m w terenie leśnym;
– myśliwy po zajęciu stanowiska może strzelać do ukazującej się zwierzyny, pod warunkiem, że jego sąsiedzi zajęli już stanowiska.
– oddawanie strzału między poszczególnymi pędzeniami jest dopuszczalne, za zgodą prowadzącego polowanie, tylko do zwierzyny postrzelonej lub chorej.
– celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne dopiero po osobistym dokładnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantujących skuteczność strzału i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwo otoczenia.

 Wystrzelonej kuli nie da się już zatrzymać, dlatego na polowaniu przede wszystkim należy kierować się zdrowym rozsądkiem i nie strzelać, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy nasz strzał będzie bezpieczny. 

Dla ułatwienia zapoznania się z całym Regulaminem Polowań poniżej znajduje się jego obowiązująca i ujednolicona wersja po zmianach w 2019r. 
Regulamin


A że rozmów i przypominania na temat bezpiecznego posługiwania się bronią w czasie polowań nigdy za dużo poniżej jest wersja graficzna wielu przydatnych zasad. Plik został przygotowany przez ZG PZŁ i dostępny na ich stronie oraz u nas.

Bezpieczeństwo na polowaniu

Zarząd KŁ Mazury