Jak gospodarujemy?

Gospodarka łowiecka » Jak gospodarujemy?

Gospodarkę łowiecką prowadzi się w oparciu o ustawę Prawo łowieckie z 13 października 1995r. Naczelnym organem administracji w zakresie łowiectwa jest Minister Środowiska. Gospodarka łowiecka polega na racjonalnym korzystaniu i odtwarzaniu zasobów środowiska przyrodniczego oraz stwarzaniu optymalnych warunków dla rozwoju poszczególnych gatunków zwierząt, regulacji jej liczebności i utrzymaniu odpowiedniej zdrowotności. Gospodarka łowiecka obejmuje hodowlę, ochronę, dokarmianie oraz pozyskiwanie i użytkowanie zwierzyny.
Gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie i w oparciu o roczne plany łowieckie ustalane przez dzierżawców obwodów łowieckich, jakimi są koła łowieckie, opiniowane przez zarząd gminy i zatwierdzane – jak w naszym przypadku – przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Borki.
Gospodarka łowiecka musi być integralną częścią m.in. gospodarki leśnej, a zwierzyna składową częścią ekosystemu leśnego i polnego. Nadmiar szkód w uprawach, które ograniczają dostosowanie ich składu gatunkowego do potencjału siedliska oraz osiągnięcie właściwej jakości, czasami musi być sygnałem do redukcji stanu pogłowia zwierzyny.
Działalność z zakresu gospodarki łowieckiej obejmuje następujące zagadnienia:

  • utrzymywanie w wysokiej kulturze poletek łowieckich,
  • wykorzystywanie możliwości do tworzenia poletek zgryzowych,
  • dokarmianie zwierzyny w celu ochrony pól,
  • zakładanie pasów zaporowych,
  • ochronę ostoi zwierzyny, poprzez jej odpowiednie oznakowanie ii ograniczenie wstępu,
  • planowy odstrzał zapewniający właściwą strukturę płci i wieku oraz kondycji poszczególnych gatunków,
  • ochronę upraw i młodników poprzez grodzenie, zabezpieczanie mechaniczne i chemiczne celem minimalizacji szkód.

Prawo wykonywania polowania posiadają członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. Obszar województwa podzielony jest na obwody łowieckie. Obwód łowiecki stanowią grunty o ciągłej powierzchni nie mniejszej niż 3000 ha. Wyróżnia się obwody pole i leśne. Leśny to obszar, na którym lasy i grunty leśne stanowią, co najmniej 40% jego ogólnej powierzchni. Obszar polny, w którym grunty leśne stanowią mniej niż 40%, ogólnej powierzchni jego obszaru. Obwody wydzierżawiane są Kołom Łowieckim, grupujących członków Polskiego Związku Łowieckiego. Obwody polne wydzierżawia starosta, zaś obwody leśne dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Nasze wszystkie obwody zaliczane są do obwodów polnych.
Nakłady poniesione na właściwą gospodarkę łowiecką zrekompensują się mniejszymi szkodami w drzewostanach oraz na polach uprawnych. Zgodnie z obowiązującym prawem, za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzynę łowną, odpowiedzialność ponoszą dzierżawcy obwodów łowieckich, czyli  koła łowieckie. Art. 46 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42 póz. 372 z póz. zm.) stanowi, że dzierżawca lub zarząd­ca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych spowodo­wanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Szkody spowodowane przez in­ne gatunki zwierząt nie są uznawane. 
Na terenie powiatu węgorzewskiego gospodarka łowiecka prowadzona jest przez trzy kola łowieckie, jednak część obwodów znajduje się poza obszarem powiatu.
Koło Łowieckie „Mazury” w Węgorzewie prowadzi we wszystkich swoich 4 obwodach intensywną gospodarkę łowiecką w celu poprawy jakości bytowania zwierzyny polnej i leśnej. Stan pogłowia zwierzyny w obwodach jest zadowalający, szczególnie odstrzał zwierzyny grubej od lat utrzymuje się na dość wysokim poziomie (m.in. ok. 300 dzików w sezonie). Od października do stycznia, Koło organizuje dla myśliwych polowania zbiorowe, które w atmosferze tradycji łowieckiej, cieszą się dużym zainteresowaniem.
Oczywiście priorytetem dla myśliwych jest hodowla zwierzyny, dlatego w łowisku znajdują się liczne paśniki, lizawki, do których zimą wykładana jest karma. Co roku podczas prac wykonywanych przez członków Koła budowane i konserwowane są urządzenia łowieckie, zagospodarowywane są poletka łowieckie, wykładana jest karma, prowadzone są inne prace gospodarcze.
Koło Łowieckie "Mazury" nie tylko zakupuje paszę (kukurydzę, owies, buraki pastewne i cukrowe), ale też uprawia dzierżawione przez siebie pola, na których znajduje się topinambur i inne (również jako poletka zaporowe). Co roku myśliwi wywożą łącznie kilkadziesiąt ton karmy.
Niestety problemem, tak jak w innych kołach jest kłusownictwo, jednak intensywna penetracja obwodów przez myśliwych znacząco ogranicza to zjawisko.