K.Ł. ''MAZURY''...

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » K.Ł. ''MAZURY''...

Zgodnie z wcześniejszą informacją, w dniu 17 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw Nr 695 ogłoszono ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W artykule 22 tej ustawy zawarto zapisy, zgodnie z którym zostaje przedłużona kadencyjność organów PZŁ i kół łowieckich, zmieniając tym samym ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – dodając art. 33e, zgodnie z którym kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, a wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w/w stanów.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – członkowie K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie!

W piątek, 17 kwietnia upłynęła 5-letnia (lub powinna upłynąć) kadencja Zarządu Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie oraz Komisji Rewizyjnej. Pięć lat temu, w sobotę 18 kwietnia 2015 roku Walne Zgromadzenie powierzyło nam tę szczególną i niezmiernie odpowiedzialną misję kierowania kołem łowieckim – Naszym Kołem Łowieckim.

Przez te lata mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, spotkały nas – uważam że drobne – niepowodzenia, ale mieliśmy szereg sukcesów, które nie powstałyby bez ścisłej współpracy członków Zarządu, współpracy z Gospodarzami obwodów, Kolegą odpowiedzialnym za współpracę z ARiMR, Kolegami szacującymi szkody łowieckie, myśliwymi naszego Koła, kół ościennych i Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach oraz naszymi niezrzeszonymi sympatykami. Przez te lata udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć oraz inicjatyw naszego autorstwa, które powinny być i są wzorem dla innych kół łowieckich. Uważam, że nasze wspólne, pięcioletnie zaangażowanie jest widoczne i ze swojej strony Wam wszystkim za to bardzo serdecznie dziękuję!!!

W naszym Parlamencie – o czym wspomniałem na wstępie – już od marca br. procedowana była ustawa, której celem było przedłużenie kadencji organów Zrzeszenia i kół łowieckich w zw. z brakiem możliwości przeprowadzenia wyborów tych organów – co ostatecznie, właśnie nastapiło. Tym samym organy kół zobowiązane zostały do dalszego wykonywania swoich zadań w obecnym składzie, a tym samym zostaliście automatycznie dalej „skazani” na dotychczasowy Zarząd. Mam nadzieję, że ta nagła i nieobliczalna w skutkach pandemia wkrótce minie, pozwalając na powrót do „normalności”, a tym samym również przeprowadzenie – zgodnie ze Statutem PZŁ – wyboru organów naszego Koła – Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie.

W związku z rozpoczętym niedawno kolejnym sezonem łowieckim – mimo szeregu „zawirowań” związanych z możliwością wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej – wszystkim członkom Koła życzę samych wspaniałych chwil i przeżyć w łowisku oraz wiele sukcesów zarówno na niwie łowieckiej, jak i w życiu osobistym oraz zawodowym!

„Darz Bór”

Norbert Bejnarowicz – prezes K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie