Myśliwi wobec koronawirusa. Działalność Zarządu K.Ł. ''Mazury'' w zw. z wprowadzonymi ograniczeniami.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Myśliwi wobec koronawirusa. Działalność Zarządu K.Ł. ''Mazury'' w zw. z wprowadzonymi ograniczeniami.

Działalność myśliwych wobec nowych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa  SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

W związku z ogłoszonym na obszarze naszego kraju stanem epidemii związanej z szerzącą się chorobą COVID-19 spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych zostało szereg drastycznych obostrzeń i zakazów. Wśród nich – w zmienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terytorium RP stanu epidemii – znalazł się zapis o ograniczeniu w przemieszczaniu się osób na terenie naszego kraju. Mając powyższe na uwadze, Polski Związek Łowiecki wystąpił do Prezesa Rady Ministrów i właściwych ministrów o zajęcie stanowiska w dwóch kwestiach związanych z działalnością myśliwych, tj.: Czy ograniczenia dotyczą także osób uczestniczących w odstrzale sanitarnym dzików? Czy zapowiadanym zakazem objęte jest także przemieszczanie się myśliwych związane z szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych?

Odpowiedź w tej sprawie niezwłocznie zamieścimy na naszej stronie internetowej, z pewnością będzie ona również dostępna na stronie PZŁ: https://www.pzlow.pl/.

Do chwili uzyskania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, w trosce o Wasze zdrowie zwracamy się o stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń! Prosimy również o ograniczenie wizyt u Kolegi Skarbnika (wskazanym jest, aby wszelkie niezbędne sprawy ograniczyć do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kolo.mazury@poczta.onet.pl).

Zarząd K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie

Ps.

     Ponieważ wprowadzone ograniczenia dotyczą wszelkiego rodzaju zgromadzeń, spotkań, zebrań itp., nie jest w chwili obecnej możliwe określenie terminu Walnego Zgromadzenia naszego Koła. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która trafi pod obrady nadchodzącego posiedzenia Sejmu RP znalazł się następujący zapis: „Art. 31x. 1. Kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego ulegają przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.   Art. 31x. 2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia odwołania stanów, o których mowa w ust. 1.”

     Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Kończy się sezon łowiecki 2019/20. Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej oraz te statutowe realizujemy na bieżąco, oczywiście z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Przygotowujemy dokumentację do Walnego Zgromadzenia, przygotowujemy się do przedsięwzięć i zadań, jakie czekają nasze Koło w sezonie łowieckim 2020/21, które spoczną na barkach nowo wybranych organów naszego Koła. Jakiekolwiek istotne informacje dot. naszej działalności, PZŁ i teamtyki pokrewnej przekazywać będziemy w sposób przyjety w naszym Kole (strona Koła, EPI, wiadomości elektroniczne). 

Z myśliwskim "Darz Bór"

Zarząd K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie