Nęcenie w strefach "czerwonych".

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Nęcenie w strefach "czerwonych".

Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie przypomina, że zgodnie z S 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711 ze zm.) na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zabronione jest dokarmianie dzików. Jednocześnie, strategia unijna określona w dokumencie „ASF StrateU of Eastern part of the EU" przewiduje, że maksymalna ilość paszy jaka może być wykorzystywana do nęcenia dzików nie może przekraczać 10kg/km2 /miesiąc. W związku z powyższym powiatowi lekarze weterynarii otrzymali polecenie nawiązania współpracy z zarządcami i dzierżawcami obwodów łowieckich w zakresie weryfikacji przestrzegania przedmiotowego zakazu. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich o konieczności dostarczania danych dotyczących ilości paszy stosowanej do nęcenia.
Jednocześnie Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwraca się do Kolegów Łowczych z poleceniem poinformowania kół łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie znajdujące się na terenie obszaru zagrożenia lub objętego ograniczeniami, o konieczności dostarczania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii danych nt. ilości wykładanej paszy w celu nęcenia dzików. W tym celu PLW nawiążą współpracę z dzierżawcami oraz zarządcami poszczególnych obwodów łowieckich. Ponadto należy zwrócić uwagę kołom łowieckim, iż zgodnie ze strategią unijną o zwalczaniu ASF, obowiązuje bezwzględny zakaz dokarmiania dzików na obszarze zagrożenia oraz objętym ograniczeniami. Ilość karmy wykorzystywanej do nęcenia dzików na tym terenie nie może przekraczać 10 kg/km2/miesiąc. ZG PZŁ przesyła w załączeniu pismo, w którym GLW informuje o nałożeniu na PLW obowiązku weryfikacji przestrzegania powyższych zakazów przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, celem przekazania do kół łowieckich

Zarząd KŁ "Mazury"