Przedłużona kadencyjność organów PZŁ i kół łowieckich...

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » Przedłużona kadencyjność organów PZŁ i kół łowieckich...

W dniu 17 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw Nr 695 ogłoszono ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W artykule 22 ustawy zawarto zapisy, zgodnie z którym zostaje przedłużona kadencyjność organów PZŁ i kół łowieckich, tj.:

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

Treść ustawy dostepna jest tutaj

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie