Uwaga Rolnicy!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Uwaga Rolnicy!

Szanowni Rolnicy oraz posiadacze działek na terenach obwodów Koła Łowieckiego Mazury

Jak to zawsze bywa, gdy się poprawia to co wiele lat dobrze funkcjonowało, nastąpiła zmiana ustawy Prawo Łowieckie w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Pomysł by urzędnicy szacowali szkody rolnicze okazał się kompletnym niewypałem i teraz to jak to wcześniej było, znowu koła łowieckie przyjmują wnioski i szacują szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.
W dniu 23 sierpnia 2018r weszły w życie znowelizowane przepisy w/w ustawy dotyczące zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie.
W związku z tym, na naszej stronie internetowej poniżej oraz w zakładce kontakt znajduje się nowy wzór formularza zgłoszenia szkody w uprawach i płodach rolnych. Prosimy wszystkich, którzy zamierzają swoje szkody zgłaszać o pobranie, zapoznanie się, wypełnienie tego formularza oraz przesłanie go na adres KŁ Mazury (Skrytka Pocztowa 46) a nie jak do tej pory na adres odpowiednich gmin.

Najistotniejsze zmiany w ustawie dotyczące szacowania szkód:

Wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach.

  1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
  2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
  3. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
  4. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
  5. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
  6. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
  7. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,
  8. do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań (poniżej formularz do pobrania).

 

Formularz

Zarząd KŁ Mazury