Walne zgromadzenia według nowych zasady.

Informacje » Walne zgromadzenia według nowych zasady.

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 7 sierpnia 2020 r. pod poz. 1356 znalazło się szereg uregulowań, które również, w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie kół łowieckich oraz PZŁ. Rozporządzenie dokonuje podziału kraju na trzy strefy: podstawową, w której obowiązują standardowe ograniczenia, nakazy i zakazy, oraz czerwoną i żółtą, gdzie zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia związane z wystąpieniem ognisk COVID-19. Wprowadzona natomiast w § 25 ust. 9 cyt. aktu regulacja, określa zasady organizacji zebrań, gdzie zaznaczono, że są one dopuszczalne – podobnie jak imprezy i spotkania – niemniej pod warunkiem spełnienia wymogu w zakresie ograniczonej liczby uczestników, czyli 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, 100 osób – w przypadku obszaru żółtego, 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmieniona regulacja oznacza tym samym przywrócenie obowiązku określonego w § 38 Statutu PZŁ, mówiącego o konieczności zwołania raz w roku walnego zgromadzenia w celu uchwalenia w szczególności budżetu i planu działalności koła, zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu koła i wykonania budżetu, a także udzielenia absolutorium.

Należy dodać, że dopuszczenie przez nowe przepisy wykonawcze możliwości odbywania walnych zgromadzeń nie uchyla zakazu przeprowadzania wyborów do organów kół łowieckich, który wynika z wyższej normy prawnej, tj. z art. 33e ustawy Prawo łowieckie. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym art. 33e ustawy Prawo łowieckie, wybory do organów PZŁ oraz koła łowieckiego mogą się odbyć nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od zakończenia na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, niezależnie do wprowadzonych na ten okres zakazów albo ich uchylenia. W obecnej sytuacji oznacza to, że bez względu na formę obrad walnego zgromadzenia koła nie mogą przeprowadzać wyborów do swoich organów!

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie